Ang Cristianong Mandirigma
Diskurso sa Efeso 6:10-18

© 2002  Perseville U. Mendoza

All Rights Reserved

LNPCFI, Quezon City, Philippines

"Purihin si Yahweh, na aking sanggalang,
Sa pakikibaka, ako ay sinanay;
Inihanda ako, upang makilaban." Awit 144:1

Mga Nilalaman

Pasasalamat ..... 4

Panimula ..... 7

I. Kapangyarihan at Kakayahan ..... 9

II. Ang Baluti na Kaloob ng Diyos ..... 12

III. Ang Pagkakikilanlan at Katayuan ng Cristiano Ayon sa Biblia ..... 36

Ang Pagsusuot ng Baluti ..... 42

'References' ..... 43

Pasasalamat

   Pinasasalamatan ko ang Panginoong Jesus sa kanyang walang patid na pagpatnubay sa akin, at sa kanyang kalooban na maging isang katuparan ang aklat na ito. Ang nilalaman nito ay bunga ng kanyang mapagpalang kamay at ng patuloy na pangunguna ng Banal na Espiritu.

   Pinasasalamatan ko rin ang aking mga kapatid sa pananampalataya sa Lingkod ng Panginoon Community dahil sa kanilang suporta at mga panalangin.

   Nais ko ring pasalamatan ang aking buong pamilya at si Ma. Victoria Nicolas hindi lamang sa kanilang pakikiisa kundi pati na rin sa kanilang kritikal na pagsusuri at pagpuna sa proyektong ito.

   Sa aking mga magulang, lubos akong nagpapasalamat sa kanilang walang-sawang pagbibigay ng payo at patnubay. Sila ang mga instrumento ng Diyos sa aking buhay, at sila ang unang nagturo sa akin na lumaban. Maraming salamat.

Panimula

   Halos apat na taon na ang nakalilipas mula nang maisipan ko na isulat ang aklat na ito. Ngunit tila hindi naaayon sa kalooban ng Diyos na mabuo ito noong panahong iyon, sa mga dahilang ngayon ko lamang lubos na naiintindihan. Sa loob ng panahong iyon, patuloy Niyang ipinakita hindi lamang sa akin kundi sa pamunuan at sa pamayanan ng Lingkod ng Panginoon Community Foundation ang sapat na kaalaman at tamang pananaw tungkol sa paksa ng pakikipaglabang espiritwal. Marahil malayong-malayo ang magiging resulta ng aklat na ito kung noon pa ito naisulat, at maaaring ang resultang iyon ay makapagdulot pa ng masama dahil sa kakulangan sa mga nasabing elemento.

   Ang aklat na ito ay hindi nagtatangkang maging isang komprehensibong materyal na tatalakay sa lahat ng aspeto ng espiritwal na pakikipaglaban. Hindi bahagi sa kasalukuyang talakayan ang mga bagay na dapat nating malaman tungkol kay Satanas at sa kanyang kaharian; sapat na munang isaisip ngayon na si Satanas ay aktibong kumikilos sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang mga diyablo, at gusto man natin o hindi, tayo ay nasa gitna ng nagaganap na digmaang espiritwal. Taliwas sa madalas na paniniwala, si Satanas ay kumikilos nang tamihik — ayaw nito na malaman ng mga tao na siya'y narito sa mundo. Tulad ito ng isang ahas na hindi namamalayan ay nasa paanan na pala. Ngunit kapag ito'y natuklasan, nag-aasal leon ito na animo'y walang kasing bangis. Ito ang dalawang pangunahing taktika ni Satanas at ng mga diyablo laban sa mga Cristiano: hangga't maaari, sila'y lihim na kikilos. Ngunit kapag nabunyag, dadaanin ka nila sa sindak at takot.

   Ang tanong sa ating isipan ngayon ay, "Ano ang dapat na gawin upang malabanan ang kaharian ni Satanas?" Ang tanong na ito ang nilalayong sagutin ng aklat na ito. Hangad nito na ipakita

Page 8

ang implikasyon ng pagiging Cristiano, lalo't higit ng pagiging anak ng Diyos.

   Sa unang bahagi ay tinatalakay ang mga kwalipikasyon na kinakailangan upang maisabuhay ng isang Cristiano ang kapangyarihan at kakayahan na taglay niya bilang anak ng Diyos. Sa ikalawang bahagi naman ay tinatalakay ang baluti na kaloob ng Diyos, kabilang ang paraan ng pagsusuot nito. Kung gaano kahalaga ang ating pagbibihis sa araw-araw, ganoon din kahalaga ang pagbibihis sa espiritu. Ang isang Cristianong walang baluti ay isang Cristianong madaling magagapi at mabibihag. Bagamat ang aklat na ito ay hango sa iba't-ibang materyal bukod pa sa personal na karanasan, ang pangunahing materyal na ginamit sa bahaging ito ang mahusay na aklat ni Mark Bubeck, ang Overcoming the Adversary, dahil sa kanyang masinop at scholarly na pagtalakay sa nasabing paksa. Sa huling bahagi ay matatagpuan ang biblikal na batayan ng ating posisyon bilang mga anak ng Diyos. Tandaan na higit na mahalaga ang malaman mo kung sino ka, kaysa sa anumang paraan, metodo, o di kaya'y "technique" sa pakikipaglaban. Ang pinakamahalagang sandata natin ay ang pagiging malapit sa Panginoong Jesus. Matatagpuan din sa bahaging ito ang isang maikli at praktikal na paraan ng pagsusuot ng buong baluti.

   Inuulit ko na hindi sinasagot ng aklat na ito ang lahat ng mga katanungan. Ngunit ang nilalaman nito ay sapat para sa unang hakbang patungo sa matagumpay na pamumuhay. Gamitin ang mga panalanging matatagpuan dito bilang mga modelo ng sarili mong panalangin hanggang sa ikaw ay masanay. Ang aking dalangin naman ay maging pagpapala nawa ang aklat na ito sa iyong buhay espiritwal.

Perseville U. Mendoza
May, 2001

I. Kapangyarihan at Kakayahan

   "Tinawag ni Jesus ang Labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos ..." Lucas 9:1-21

   Ano ang pagkakaiba ng 'kapangyarihan' (authority) at ng 'kakayahan (power)? 'Kapangyarihan' ang karapatan na mamahala; ito ay bunga ng posisyon. Ang isang pulis ay mayroong karapatan na mamahala sa trapiko dahil sa kanyang posisyon bilang pulis. 'Kakayahan' ang kaakibat ng 'kapangyarihan', sapagkat hindi sapat ang karapatan lamang; upang maisabuhay ang karapatan, kailangan ang 'kakayahan' na mamahala.

   Ang bawat Cristiano ay binigyan ng responsibilidad na ipahayag ang Mabuting Balita ng Kaligtasan. Ngunit alam ng Panginoon na ang gawaing ito ay hahadlangan ni Satanas at ng kanyang mga diyablo, kaya't hindi lamang kapangyarihan o karapatan ang ibinigay niya sa mga Cristiano kundi pati kakayahan. Samakatuwid, ang isang Cristiano ay mayroong kapangyarihang mamahala dahil sa kanyang posisyon bilang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Jesus, nagkakaroon naman siya ng kakayahan.

______________________

1. Ang lahat ng talatang ginamit ay mula sa Magandang Balita Biblia, maliban kung nakasaad na ito'y hango sa ibang salin.

Page 10

   Ngunit ano ang kailangan para maipahayag ng isang Cristiano ang ganitong kakayahan at kapangyarihan laban sa kadiliman? Mayroong apat na mahahalagang kwalipikasyon na dapat bigyang pansin:2

1. Paniniwala o "Belief". Sa espiritwal na mundo, kung ang isang Cristiano ay walang paniniwala sa kanyang karapatan bilang anak ng Diyos, hindi nga niya magagamit ang nasabing karapatan sapagkat siya mismo ay walang paniniwala sa kanyang posisyon. Patatagin ang iyong pananampalataya sa iyong karapatan sa pamamagitan ng pagaaral kung paano namahala at nagtagumpay si Jesus laban sa puwersa ng kadiliman.

2. Kababaan ng loob o "Humility". Ang tunay na kababaan ng loob ay ang kumpiyansa na nasa tamang lugar. Sa paghahayag ng kapangyarihan ng isang Cristiano, inilalagay niya ang kanyang kapanatagan o kumpiyansa hindi sa sarili kundi sa Panginoong JesuCristo. Bagamat siya ay panatag sa kanyang kapangyarihan (authority), nalalaman niya at kanyang ipinapahayag na sa Panginoong Jesus nagmumula ang nasabing kapangyarihan. Wala tayong magagawa hiwalay kay Cristo (Juan 15:5).

3. Lakas ng loob o "Boldness". Marami ang natatakot na pagusapan ang tungkol sa mga puwersa ng kadiliman, at ito na rin ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao, kabilang ang maraming Cristiano, ang natatakot kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Subalit ang isang Cristianong puspos ng Banal na Espiritu ay nakikilala sa tunay at maka-Diyos na tapang at lakas ng loob. Alalahanin na "hindi espiritu ng

_______________________

2. Neil Anderson, The Bondage Breaker, (Oregon, USA: Harvest House Publishers, 1990) pp. 68-72.

Page 11

kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili." (2 Timoteo 1:7). Ang kabaligtaran ng katapangan ay kaduwagan at kawalan ng pananampalataya. Mabigat ang pagtingin ng Panginoon sa mga duwag sapagkat ibinibilang ang mga ito sa "mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay-tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa diyus-diyusan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre, na siyang pangalawang kamatayan." (Pahayag 21:6-8).

4. Pananangan o "Dependence". Ang kapangyarihan ng isang Cristiano ay hindi isang hiwalay o independent na kapangyarihan. Ang layunin ng Cristianong mandirigma ay ang maging epektibo sa ministeryo na nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos, at hindi sa paghahanap at pakikipaglaban sa mga demonyo. Kung sa pagsasatupad ng ministeryong ito ay mayroong mga humahadlang na demonyo, nararapat na gamitin ang kapangyarihan at kakayahan na ibinigay sa mga Cristiano. Pagkatapos ay dapat lamang na magpatuloy sa gawain ng Diyos. Ito ang angkop na punto de bista para sa lahat ng Cristiano, isang pananaw na patungo sa tagumpay at kalayaan.

II. Ang Baluti na Kaloob ng Diyos

Ang 'Bigkis ng Katotohanan' (The Belt of Truth)   

"Kaya't maging handa kayo: Gawin ninyong bigkis ang katotohanan... (Efeso 6:14a)

   Sa larong boksing, isang patakaran ang tinatawag na "no hitting below the belt", o ang pagbawal na sumuntok nang mas mababa sa baywang ng kalaban. Kung sakaling mangyari ito nang hindi sinasadya, binibigyan ng pagkakataon ang tinamaan na magpahinga ng ilang segundo para makabawi ng hininga. Ngunit sa mga larangan naman ng sining pakikipaglaban, itinuturing na isa sa pinakamadaling paraan ng pag-iingat sa sarili sa oras ng panganib ang pagsipa o pagsuntok sa maselang bahagi ng katawan ng kalaban: samakatuwid, ang "hitting below the belt" ay hindi na isang patakaran kundi isang pamamaraan ng pakikipaglaban. Sa dalawang halimbawa na ito, makikita natin ang kahalagahan ng pag-iingat sa bahaging ito ng ating katawan. Subalit hindi lamang sa pisikal na aspeto mahalaga ang prinsipyong ito: maging sa espiritwal na pakikipaglaban ay dapat itong ingatan.

   Si Satanas ang tipo ng kalaban na tuso at walang awa. Kung sa boksing ay binibigyan ng pagkakataong makapagpahinga ang isang manlalarong tinamaan sa maselang bahagi, si Satanas naman ay sasamantalahin ito upang lubusan niyang madaig ang nasabing manlalaro. Katulad ng isang mandirigmang bihasa sa mga sining pakikipaglaban, wala siyang sinusunod na patakaran, di tulad sa boksing. Samakatuwid, kung kailan mahina ang isang tao, saka niya ito pahihirapan nang lubusan, at ang bagay na pinaglalabanan ay ang pinakamahalaga: ang katotohanan.

Page 13

   Ang kapangyarihan ni Satanas ay nasa kasinungalingan at panlilinlang. Ngunit paano ba natin malalabanan ang kasinungalingan? Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng katotohanan. Ipinapaalala sa atin ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na "... itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan." (Efeso 4:25). Tayo ay mayroong apat na tanggulan ng katotohanan, na siya namang bahagi ng bigkis ng katotohanan:3

1. JesuCristo: Ang Katauhan ng Katotohanan "Sumagot si Jesus, 'Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.' " (Juan 14:6). Si Jesus ang pinakamahalagang proteksyon ng Cristianong mandirigma laban kay Satanas sapagkat Siya mismo ang persona ng katotohanan. Tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, "Pasakop kayo sa Panginoong JesuCristo..." Roma 13:14 (NIV)4. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapaalala nito na ipahayag natin ang ating pagpapasa-ilalim sa dugo ni Jesus na ipinangtubos sa atin. Sa tuwing tayo ay ginagambala ng mga demonyo, hayagan nating angkinin ang pag-iingat ng Panginoong JesuCristo.

2. Ang Salita ng Diyos ang Salita ng Katotohanan — Upang maisuot natin ang bigkis ng katotohanan, kailangang lumapit tayo sa Diyos nang may pananampalatayang tulad ng sa isang bata, umaasang magpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Salita. Samakatuwid, ang mga mahahalagang katanungan ay ito: Tinatanggap ko ba ang Biblia bilang kaisa-isang batayan ng katotohanan sa panahon ngayon? Tinatanggap ko ba ang Biblia bilang Salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng Kanyang mga pahayag para sa akin?

____________________

3. Mark Bubeck, Overcoming The Adversary, (Chicago, USA: Moody Press, 1984) pp. 67-72.

4. Ang Bagong Tipan, New Pilipino Version.

Page 14

   Katulad ng sinabi ni Pablo, "Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito." (I Corinthians 1:21). Hindi maaaring makilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng sariling talino, kundi sa pamamagitan ng mga pahayag ng Diyos sa kanyang Salita: ang Biblia. Ang tukso at kasalanan ay ating nakikilala dahil ipinapahayag ito ng Biblia. Nakahaharap tayo sa kinabukasan nang may kapanatagan dahil nasa atin ang Salita ng Katotohanan — ang Salita ng Diyos.

3. Ang Banal na Espiritu ang Espiritu ng Katotohanan — Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay liwanag sa Salita ng Diyos upang ito'y ating maintindihan. Ayon sa 1 Corinto 2:6-15, hindi kaya ng tao na masaliksik at maunawaan ang Salita ng Katotohanan kung wala sa kanya ang Espiritu ng Katotohanan para buksan ang kanyang isipan at pag-unawa. Hilingin natin sa Banal na Espiritu na ipaliwanag sa atin ang Salita ng Diyos. Sa ating paghingi ng pag-unawa, kailangang tandaan natin na ang Banal na Espiritu ay mag-uudyok lamang ng mga kilos na sang-ayon sa Salita ng Katotohanan (Biblia) at sa Persona ng Katotohanan (Jesus). Hindi Siya magtutulak sa isang tao na gumawa ng mga hakbang na salungat o labag sa a1in mang tanggulan ng katotohanan, sapagkat Siya rin ang may-akda ng Salita ng Katotohanan at kaisa Siya ng Persona ng Katotohanan. Samakatuwid, napakahalaga na hilingin natin sa Espiritu ng Katotohanan na tayo ay gabayan at ingatan sa mga bagay na salungat sa Kanyang katotohanan. Kapag ginawa natin ito, makakaasa tayo na tayo'y hindi Niya bibiguin sapagkat ito ang Kanyang ministeryo.

4. Ang Simbahan ang Haligi at Saligan ng Katotohanan Sa isang tagubilin ni Pablo kay Timoteo, sinabi niya, "Malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling

Page 15

panahon. Gayunma'y sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi; man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesya na siyang haligi at saligan ng katotohanan." (1 Timothy 3:14-15). Mahalaga ang pagtingin ni Pablo sa simbahan nang kanyang tawagin itong "sambahayan ng buhay na Diyos". Malaki ang magagawa ng isang pamayanan ng mga mananampalataya sa pagtutuwid at paggabay sa mga bahagi nito. Dahil dito, mahalaga na ang isang Cristiano ay magpasakop sa isang simbahan na ang sentro ay si JesuCristo upang makapag-ingat sa pagkakamali. Kung siya ay magsasarili, napakadaling magkamali sapagkat walang ibang nakakikita at nakapagtutuwid sa mga nasabing pagkakamali.

   Ngayon, paano isinusuot ang bigkis ng katotohanan?  Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng panalanging tulad nito:

   Sa pangalan ng Panginoong JesuCristo, inaangkin ko ang proteksyon ng bigkis ng katotohanan. Idinadalangin ko ang proteksyon nito sa aking personal na buhay, sa aking tahanan at pamilya, at sa ministeryong ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Ginagamit ko ang bigkis ng katotohanan laban kay Satanas at sa kanyang kaharian. Tinatanggap ko ang Persona ng katotohanan, ang Panginoong JesusCristo, bilang aking lakas at proteksyon sa lahat ng panlilinlang ni Satanas. Nawa ang katotohanan ng Salita ng Diyos ay manatili sa akin at lumago sa aking buhay.

   Patawarin mo aka Ama sa hind; ko pagsasabi ng katotohanan. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Katotohanan, ipahayag mo sa akin kung ako ay nalilinlang, at bigyan mo ako ng praktikal na pagunawa ng lyong Salita. Salamat Panginoon sa simbahang ginawa mong haligi at saligan ng katotohanan sa aking buhay. Tulungan mo akong

Page 16

makiisa sa simbahang ito upang mabigyang proteksyon at gabay ang aking kapwa, gayon din ang aking sarili.

   Salamat Panginoong JesuCristo sa pagbibigay mo ng bigkis ng katotohanan. Tinatanggap ko ito ng may pasasalamat at pagnanasa na magkaroon pa ng malalim na pag-unawa sa proteksyon nito sa pamamagitan ng lyong kapangyarihan. Amen.

~

Ang 'Baluti ng Pagkamatuwid' (The Breastplate of Righteousness)

" ... itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid..." (Efeso 6:14b)

   Ang puso ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan, maging sa tao man o sa hayop; katunayan, likas na sa atin ang tingnan kung tumitibok pa ang puso upang masiguro kung buhay pa o patay na ang isang nilalang. Napakahalaga na ingatan ito lalo na kung ang isang tao ay lalaban sa digmaan. Ang bahaging ito ang isa lamang sa maraming bahagi na iniingatan ng baluti o "breastplate", maging sa pisikal o espiritwal man na pakikipaglaban. Sa espiritwal na aspeto, mahalagang ingatan ang puso sapagkat ito ang sentro ng ating konsyensya; ang pagiging tama o mali ng isang bagay ay nararamdaman natin sa kaibuturan ng ating puso. Samakatuwid, madali tayong magagapi kung mapupuno ang ating puso ng pag-uusig na magmumula sa ating kalaban — pag-uusig dahil sa ating mga kasalanan at pagkakamali. Hindi tayo magiging epektibo kung ang laman ng ating katauhan ay ang panghihinayang at pag-uusig. Ito ang dahilan kung bakit

Page 17

kailangang ingatan natin ang ating puso sa pamamagitan ng 'baluti ng pagkamatuwid'.

   Sa ikatlong kabanata ng aklat ni Zacarias, makikita ang pangitain tungkol sa punong saserdote na si Josue, na isinasakdal ni Satanas. Si Josue ay nakadamit ng manuni at gulagulanit na kasuotan, na naghahayag ng kanyang mga kasalanan — samakatuwid baga'y, ng kanyang pansariling pagkamatuwid o "self righteousness''. Ngunit inutusan ni Yahweh ang Kanyang anghel na alisin ang luma at maruming kasuotan, at palitan ng bago at malinis na damit; ang bagong damit na ito'y ibinihis kay Josue, at sa gayong paraan ay naging karapat dapat siya sa harapan ni Yahweh; ang kanyang pansariling pagkamatuwid na hindi sapat ay pinalitan ng pagkamatuwid ng Diyos. Ano ngayon ang 'baluti ng pagkamatuwid'? Ito ang pagkamatuwid ng Diyos.5

1. Imputed Righteousness. Ito ang pagkamatuwid ni Jesus na iniaatang sa atin ng Panginoon upang tayo ay maging karapat dapat. Kapag ating tinanggap ang Panginoong Jesus bilang ating Tagapagligtas, ang ating kasalanan ay iniaatang sa Kanya ng Diyos upang parusahan at ipako sa krus, at ang Kanyang pagkamatuwid naman ay iniaatang sa atin upang tayo'y maging malinis at banal. Ayon kay Pablo, "Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya." (Filipos 3:9b). Kaya naman, "... hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Cristo Jesus." (Roma 8: l). Ang imputed righteousness ay bunga ng ating posisyon bilang mga anak ng Diyos na kaisa ni Jesus.

______________

5. Bubeck, Overcoming The Adversary, pp. 73-81.

Page 18

2. Imparted Righteousness. Ito ang pagiging matuwid na inilalagay ng Diyos sa ating pamumuhay. Nasa larangan na ito ng ating karanasan, at bagamat ito'y nagmumula rin sa Diyos, hindi natin ito nararanasan sa lahat ng pagkakataon: may mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi matuwid. Gayunman, ang mga bagay na matuwid na ating nagagawa ay umaagos at nagmumula sa Diyos, "... sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban." (Filipos 2:3). Sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, kanyang sinabi, "Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig..." (1 Tes. 5:8); ito kaya'y iba pa sa baluti ng pagkamatuwid? Ang sagot ay "hindi," sapagkat ang pamumuhay nang may pananampalataya at pag-ibig ang siyang pinakamagandang kapahayagan ng pagkamatuwid na nagmumula sa Diyos.

Samakatuwid. hindi lamang tayo ginawang matuwid ng Diyos; Kanya ring inaasahan na mag-umapaw sa ating pamumuhay ang Kanyang pagkamatuwid.

Paano tayong iniingatan ng 'Baluti ng Pagkamatuwid'?

1. Ang 'Baluti ng Pagkamatuwid' ay nagbibigay sa atin ng katiyakan o kasiguruhan, na siya namang nagbibigay daan sa lakas at tibay ng kalooban. Tayo ay nagkakaroon ng kapanatagan na kinikilala tayo ng Diyos Ama bilang matuwid. Mahalaga ang kapanatagan na ito sapagkat ito lamang ang ating panlaban sa mga pag-uusig ni Satanas: "Paano kang titingnan ng Diyos bilang anak Niya; ikaw naman ay makasalanan!" o kaya'y, "Sa bigat ng kasalanan mo, paano kang mapapatawad ng Diyos nang ganoon kadali?". Kadalasan, ang mga pag-uusig na ito'y parang nanggagaling sa atin, ngunit ang totoo'y galing ito kay

Page 19

Satanas at sa kanyang mga demonyo: "Hindi na ako matatanggap ng Diyos, paulit-ulit kong nagagawa ang kasalanan na ito. Talagang hindi ako kabilang sa matuwid." Ang ganitong uri ng pag-uusig ay mapanganib, sapagkat ang isang mandirigma na wala nang pusong lumaban ay hindi na epektibo sa digmaan.

2. Ating mapaglalabanan ang "self righteousness" o ang pagtingin sa sarili bilang napakabait sa pamamagitan ng "Baluti ng Pagkamatuwid". Ito ang magpapaalala sa atin na ang ating sariling pagmamatuwid ay tulad lamang ng gula-gulanit na damit, at nagiging karapat dapat lamang tayo sa paningin ng Diyos kung ating tatanggapin ang Kanyang pagiging matuwid sa pamamagitan ni Cristo Jesus; ang tanging pagkamatuwid na kasiya-siya sa Panginoon ay ang imputed at imparted righteousness na kaloob sa atin.

Paano isuot ang "Baluti ng Pagkamatuwid":

   Upang isuot ang nasabing bahagi ng, kailangang maging aktibo ang mandirigma sa pag-angkin sa kabutihan ng Diyos, at palaging isa-isip ang katotohanan ng pagkamatuwid na iniaatang (imputed) at inilalagay (Imparted) sa atin ng Diyos. Higit sa lahat, maisusuot ang baluting ito sa pamamagitan ng panalangin:

Sa pangalan ng aking Panginoong JesuCristo, isinusuot ko ang baluti ng pagkamatuwid: Sa mga sandaling ito, aking iwinawaksi ang pagsandal ko sa sariling pagmamatuwid, at tinatanggap ko ang pagkamatuwid na nagmumula sa Panginoong Jesus. Idinadalangin ko na kumilos nawa ang Banal na Espiritu sa aking buhay, salita, at gawa; mag-umapaw nawa sa aking buhay ang pagkamatuwid na ito, upang mamuhay akong matagumpay laban kay Satanas at sa

Page 20

kanyang kaharian, ayon sa kalooban ng Panginoong JesuCristo. Sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo, aking idinadalangin na ako y linisin sa aking mga kasalanan; upang aka y tuluyan nang maging karapat dapat sa Kanyang paningin. Ako'y dumadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.

~

Ang 'Panyapak ng Kapayapaan' (The Shoes of Peace)

" ... isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng Mabuting Balita ng pakikipagkasundo sa Diyos." (Efeso 6:15)

   Sa lumang Japan, ang mga samurai ay kilala sa pagiging mababangis na mandirigma: mahusay sa stratehiya, eksperto sa mga sining ng pakikipaglaban, bihasa sa iba't-ibang uri ng sandata, at may angking tapang hanggang sa kamatayan. Pero kahit nasa kanya ang pinakamabangis na sandata at pinakamainam na baluti, sa sandaling panahon ay masasawi siya kung hindi nakatali nang mabuti ang kanyang panyapak: matatapakan niya ang mga pangtali at siya ay maaaring madapa, o di kaya'y matatanggal ang kanyang sandalyas at masasaktan ang kanyang mga paa. Ito ang mga dahilan kung bakit pinagaaralan nila pati ang paraan ng pagtatali ng kanilang waraji, isang uri ng sandalyas na gawa sa hinabing hibla ng palay na may mga tali sa ibabaw. Ito ang piling panyapak ng mga manlalakbay at mandirigma, sapagkat ito ay magaan, matibay, at nagagamit kahit saan: sa tubig, sa putik, sa yelo, sa batuhan, sa patag na lugar, sa

Page 21

bundok, atbp. Ang kaalaman ng paraan ng pagtatali ng waraji ay maaaring hindi kasing halaga ng kaalaman ng paggamit ng espada o sibat, subalit hindi rin ito maaering ipagwalang-halaga. Hindi pwedeng hayaang kumalas ang tali nito habang nasa labanan, o di kaya'y maging sagabal ang mga buhol sa kanyang pagkilos: kaya naman kahit pagtatali ay pinag-aaralan."

   Ang mandirigma ay hindi magagawang lumaban nang mahusay kung masakit ang kanyang mga paa; hindi rin siya makakalaban kung hindi siya sigurado o panatag sa kanyang tinatapakan; kung hindi angkop sa digmaan at lugar ang kanyang suot na panyapak, hindi siya makakakilos nang mabuti sapagkat baka siya madulas o madapa. Ganito rin kahalaga ang panyapak para sa isang Cristianong mandirigma.

Mga elemento ng 'Panyapak ng Kapavapaan' 7

1. Positional Peace — Ito ang ating kapanatagan sa harapan ng Diyos (Peace with God) bilang kanyang mga anak. Ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, "Yamang napawalang-sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong JesuCristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos" (Roma 5: 1). Samakatuwid, ito ay isang obhektibong katotohanan na hindi nababatay sa ating pakiramdam, kundi sa sinabi ng Panginoon na tayo'y kanyang tinanggap at pinawalang-sala noong tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Tagapagligtas.

2. Experiential Peace — Ito ang panloob na kapayapaan na ating nararanasan sa gitna ng kaguluhan at mga problema. Ito ang

________________

6. Dave Lowry, Persimmon Wind, (Boston, Massachusetts: Tuttle Publishing, 1998) pp. 211-212.

7. Bubeck, Overcoming The Adversary, pp. 82-91.

Page 22

nag-uumapaw na kapayapaan ng Diyos (Peace of God) na siyang nagiging hayag sa buhay ng isang Cristiano. Upang maranasan ang kapayapaan ng Diyos, kailangan nating manalangin: "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. At ang di-malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pagiisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus." (Filipos 4:6-7). Subalit kailangan din na tingnan ang mensahe na dala ng iba't-ibang pagsubok. Maaaring mayroong gustong ipahayag sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng ating kawalan ng kapayapaan. Kung gayon, lalo't higit na kailangan natin ang manalangin.

3. Protective Peace — Ang Cristianong mandirigma na walang kapanatagan at kapayapaan ay hindi magiging epektibo sa digmaan. Ang kapayapaan ay nagiging proteksyon kapag kasama natin ang Diyos ng Kapayapaan. Ayon kay Pablo, "Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sasainyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan." (Filipos 4:9). Kung sa ating sarili lamang ay hindi tayo magtatagumpay laban kay Satanas, ngunit kung kaisa natin ang Diyos ng Kapayapaan, tayo ay magwawagi: "Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan; hindi na magtatagal at ipalulupig niya sa inyo si Satanas." (Roma 16:20). Upang maranasan ang kapayapaan ng Diyos, kailangang manalangin; upang mapanatili ang 'panyapak ng kapayapaan', kailangang sumunod sa Panginoon. "Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa." (1 Samuel 15:22). Ang talatang ito ang siyang dapat magpaalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Page 23

4. Jesus Christ, the Person of Peace — Ang pananampalatayang Cristiano ay hindi lamang isang sistema ng mga doktrina at dogma; higit sa lahat, ang pagiging Cristiano ay tungkol sa pagkakaroon ng isang buhay na ugnayan sa Prinsipe ng Kapayapaan, ang Panginoong JesuCristo: "Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang Kahanga-hangang Tagapayo, ang Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan." (Isaias 9:6). Mayroon tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus; nasa atin ang kapayapaan ng Diyos sapagkat tayo ay na kay Jesus; at dahil si Jesus lamang ang nakakasunod nang lubusan sa Ama, nagagawa na rin nating sumunod sa Ama dahil tayo ay na kay Jesus at Siya ay nasa atin.

Maraming bagay ang nagbibigay ng huwad na kapayapaan: alak, kalayawan, droga, nakalilinlang na pilosopiya, mga kulto, atbp. Ngunit ang lahat ng ito ay panandalian lamang at nawawala rin sapagkat ang mga ito'y nagmumula kay Satanas. Marami siyang pangako na magagandang bagay na ang totoo'y puro anyo lamang. Ang tunay na kapayapaan na hindi naglalaho ay nagmumula lamang sa Panginoong Jesus. Sa ating pagdadala ng Mabuting Balita ng pakikipagkasundo, siguradong hahadlangan tayo ni Satanas; hindi tayo dapat mabahala sapagkat ibinigay sa atin ng Panginoon ang pagkakataon na isuot ang 'Panyapak ng Kapayapaan' sa pamamagitan ng taimtim na panalangin:

   Ama namin sa langit, sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pangalan ni Jesus ay aking isinusuot ang panyapak ng kapayapaan. Tinatanggap ko ang katotohanan na ako'y pinawalang-sala mo at

Page 24

mayroon na akong kapanatagan sa iyong harapan. Nawa ay tuluyang maging malinaw sa aking isipan ang katotohanang ito. Salamat Panginoon at hindi ko na kailangan pang mangamba, sapagkat nangako ka na sa panalangin ay ipagkakaloob mo ang lahat ng aking pangangailangan. Turuan mo akong manatili sa iyong presenstia. Nais kong sumunod lagi sa iyong kalooban upang lalong mahayag ang iyong kadakilaan sa aking buhay. Buong pananalig kong tinatanggap ang panyapak ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen.

~

Ang 'Kalasag ng Pananalig' (The Shield of Faith)8

"Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Cristo, bilang panangga't pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Masama." (Efeso 6: 16)

   Ang 'kalasag' ay napakahalaga sapagkat ito ang siyang pipigil sa "lahat ng nagliliyab na palaso'' na ipinupukol sa atin ng kalaban; ipinapahayag sa talatang ito ang lubos na proteksyon laban sa Masama. Subalit ano nga ba ang 'Kalasag ng Pananalig'? Ang malimit na pananaw ng maraming tao tungkol sa pananalig ay hindi naaangkop: kadalasan, ang 'pananalig' ay tinitingnan bilang isang misteryosong kakayahan ng isang tao upang mapangyari ang isang bagay, o kaya naman ay isa lamang panukat ng kabanalan. Ngunit kung susuriing mabuti, ang

______________

8. Ibid., pp. 92-102.

Page 25

'pananalig' o 'faith' ay ang resulta ng aring nalalaman tungkol sa ating Panginoon: habang dumarami ang ating nalalaman tungkol sa Diyos, lumalaki ang ating pananalig; habang nakikilala natin ang ating Panginoong Jesus, lumalaki rin ang ating pananalig sa Kanya; sa paglaki ng ating kaalaman tungkol sa Salita ng Diyos ay lumalaki ring kasabay ang ating pananalig. Samakatuwid, ang laki ng ating pananalig ay proporsyonal sa ating pagkakilala sa Panginoong Jesus.

   Hindi ang ating sariling pananalig ang siyang magsisilbing mabisang kalasag laban sa kasamaan at kadiliman; bagkus, ang bagay na pinananaligan ang siyang mahalaga. Maraming kaso na ang nakatala tungkol sa mga taong naglalagay ng kanilang pananalig sa mga talisman at anting-anting, naniniwala na kahit sila ay barilin ay hindi sila rnasasaktan; ngunit sa huli ay nangamatay rin naman sila sa tama ng bala. Makikita na bagamat ang kanilang pananalig ay buo at walang kapintasan, hindi rin ito naging mabisa laban sa mga bala, sapagkat walang tunay na kapangyarihan ang bagay na pinaglagyan nila ng pananalig. Para sa isang Cristianong mandirigma, ang bagay na karapat-dapat pananaligan ay ang Makapangyarihang Diyos — Siya lamang ang tunay na kalasag sa espiritwal na pakikipaglaban. "Abram, h'wag kang matatakot ni mangangamba man, Kalasag mo ako, kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan." (Genesis 15:1).

   Ang mga anghel ay may mahalagang bahagi rin sa pagtatanggol ng isang Cristiano. "Ano ang mga anghel kung gayon? Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas." (Hebreo 1: 14); "Susugum niya ang maraming anghel, sila'ng susubaybay, Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan." (Awit 91:11). Sa ating pagtaglay ng kalasag, idalangin din natin sa Ama na magpadala siya ng mga anghel upang magbantay.

Page 26

   Ang paggamit ng mga "nagliliyab na palaso" sa digmaan ay isang lumang paraan upang maging madali ang paglusob sa isang kuta: magpapalipad ng mga palasong umaapoy ang nasa labas ng kuta, at kapag nagkaroon na ng sunog sa loob ay magkakaroon ng kaguluhan dito; sa ganitong paraan, hindi maipagtatanggol nang mabuti ang kuta kung ang mga tao sa loob ay abala sa pagpatay ng sunog. Ganito ka-seryoso ang digmaang espiritwal: kung ang isang tao ay abala sa pagpatay ng apoy na dulot ng mga palaso ni Satanas at ng kanyang mga demonyo, hindi magagawa ng Cristiano na ituon ang kanyang pananaw sa Panginoon. Magiging madali para sa Kalaban ang lumusob at magtagumpay.

   Subalit hindi nangangahulugan na ang mga "nagliliyab na palasong" ito ng Masama ay hindi na makakalusot sa 'Kalasag ng Pananalig'. Kung babalikan ang pangyayari sa buhay ni Job, makikita na pinahintulutan ng Diyos na lumusot ang ilan sa mga palaso ni Satanas (Job 2:6).9 Sa mga pagkakataong ito, ano ang nangyayari sa mga "nagliliyab na palaso" na ita kapag

______________

9. Hindi tama ang sabihin ng isang Cristiano na siya ay pinahihirapan o pinaparusahan ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok; sa halip, dapat makita na pinahihintulutan lamang ito ng Diyos na mangyari, at hindi galing sa Kanya ang mga problema na ito. Mahal tayo ng Diyos bilang mga anak, at hindi niya nais na pahirapan tayo nang walang dahilan. Ang kailangan ay makita natin ang Kanyang dakilang layunin sa likod ng mga pagsubok na ito. Tulad sa sitwasyon ni Job, kay Satanas galing ang mga problema, at pinahintulutan lamang ito ng Diyos na maganap sa buhay ni Job. Ngunit dapat na makita rin na hindi pinabayaan ng Diyos si Job; bindi niya pinahintulutan si Satanas na patayin si Job. Sa panabon ngayon, maraming tao ang nag-aakala na sila'y pinabayaan na ng Diyos sa tuwing dumaranas sila ng pagsubok; hindi nila nakikita na kung pinabayaan sila ng Diyos, mas masama at malala pa sana ang nangyari sa kanila. Tulad ni Job, kung pinabayaan siya ng Diyos, pinatay na siya ni Satanas. Subalit malinaw na ito'y hindi pinahintulot ng Diyos na mangyari, ayon sa Kanyang pag-ibig.

Page 27

tumagos sa 'Kalasag ng Pananalig'? Ang apoy na ito ay hindi na apoy na sumisira kundi nagiging apoy na humuhubog at nagpapalinis. Ang metal/bakal ay dinadarang sa apoy upang lumutang ang mga dumi at maging puro ang bakal. Tulad ng apoy na dumadarang sa bakal, ang apoy ng palaso ay nagsisilbing panglinis ng katauhan: sa ganitong pananaw ay makikita natin ang ibig sabihin ni Santiago noong isulat niya na "magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan." (Sant. 1:2-3). Mayroong layunin ang Diyos sa kanyang pagpapahintulot na makaranas ang isang Cristiano ng mga "nagliliyab na palaso" na dumaan sa 'Kalasag ng Pananalig'. Kung gayon, nararapat na pasalamatan ang Diyos sa mga pagkakataong ito; bagamat hindi maintindihan ng daigdig ang pagiging masaya at mapagpasalamat ng isang Cristiano sa harap ng paghihirap, malinaw para sa kanya (Cristiano) ang mga pangyayari: "Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Cristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos" (1Tes.5:18).

   Mahalagang makita na ang isang Cristiano ay nagiging karapat-dapat sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Dugo ng Panginoong JesuCristo; ang Cristianong nababalutan ng dugo ni Jesus ay mayroong kalasag na hindi madadaig ni Satanas: "Nagtagumpay sila Laban sa Diyablo sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan; hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay." (Pahayag 12:11). Buo at lubos ang ating kalasag; angkinin natin ang proteksyon ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin:

Page 28

   "Mahal na Ama, tinataglay ko nang may pananampalataya ang lubos na proteksyon ng kalasag ng pananalig. Turuan mo akong tanggapin at pasalamatan ang iyong layunin sa pagpapahintulot na umabot sa akin ang ilang palaso ng Masama. Tulungan mo akong ituon ang aking paningin sa Iyo, at hindi sa palaso ng kalaban.

   Sa pangalan ng Panginoong Jesus, inaangkin ko ang pag-iingat ng mga anghel upang ilayo ako sa mga paglusob ni Satanas at ng kanyang kaharian. Ako nawa ay ingatan nila, kabilang ang aking pamilya, at tinatanggap ko ang tagumpay ng Dugo ng Panginoong Jesus laban sa kadiliman. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen."

~

Ang 'Helmet ng Kaligtasan' (The Helmet of Salvation)10

   "Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan ... " (Efeso 6:17a)

   Sa iba't-ibang larangan na kinabibilangan ng tao ay mapapansin ang pagpapahalaga sa kaligtasan ng kanyang ulo: reglamento sa mga 'construction sites' ang palagiang pagsusuot ng helmet; makikita sa 'sports' ang iba't-ibang uri ng 'head gear' tulad ng sa 'football', 'ice hockey', 'tae kwon do', atbp.; ang kaligtasan ng nakasakay sa motorsiklo ay nakasalalay sa kanyang

_______________

10. Mark Bubeck, Overcoming The Adversary, (Chicago: Moody Press, 1984), at Neil Anderson, The Bondage Breaker, (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1990)

Page 29

pagsusuot ng 'motorcycle helmet'; at higit sa lahat, mahalaga ang pagsusuot ng helmet para sa isang sundalong nasa gitna ng digmaan.

   Mahalagang ingatan ang ulo sapagkat dito natatagpuan ang utak, ang sentro ng ating pag-iisip, Ang isang tao ay idinedeklarang patay kapag siya ay natagpuang 'brain dead', kapag ang utak ay hindi na gumagana. Samakatuwid, maging sa larangan ng medisina ay ginagamit na batayan ang utak ng isang tao para masabing ito ay buhay pa o patay na. Sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, ginamit ni Pablo ang larawan ng isang helmet upang ipahayag ang kahalagaban ng espiritwal na kaligtasan at ang marapat na pag-iingat ng isang Cristiano sa kanyang pag-iisip.

   Hangarin ni Satanas higit sa lahat ang ma-control ang isipan ng isang tao, sapagkat ang tao ay nabubuhay ayon sa kanyang isinasa-isip; ang mga desisyon ng tao ay nababatay sa kanyang mga paniniwalang pinanghahawakan, kaya't kung mahahawakan ni Satanas ang isipan ay madali niyang mahahawakan ang buhay ng isang tao. Ginagawa ito ni Satanas sa pamamagitan ng mga kasinungaIingan, panlilinlang, at pagudyok: nagagawa niyang maglagay ng mga ideya at isipin sa tao, at nagagawa rin niyang linlangin ang tao upang akalain ng huli na siya ang umisip niyon, bagamat ang totoo'y inilagay lamang ni Satanas ang mga ideyang iyon sa kanyang isipan. Isang balimbawa dito ang pagsesenso ni Haring David (1 Cro. 21:1-30); makikita rin sa aklat ng Genesis ang stratehiyang ito ni Satanas nang linlangin niya si Eva (Genesis 3:1-13) — unang nakuha ni Satanas ang isipan ni Eva, at unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang pagdududa hanggang sa ito'y tumuloy sa paglabag. Pagmasdan ang pagkakasunud-sunod ng stratehiya ni Satanas:

Page 30

• Sinimulan ni Satanas ang kanyang pagsalakay sa paglalagay ng pagdududa o doubt: "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?" (Genesis 3:1).

• Tinangka niyang pag-isipin si Eva tungkol sa ipinagbabawal ng Diyos, at nang si Eva ay sumagot at nangatuwiran (Genesis 3:2- 3), nakita ni Satanas ang pagkakataon upang lagyan ng kasinungalingan ang isip ni Eva: "Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas' (Genesis 3:4).

• Matapos maglagay ng pagdududa at kasinungalingan sa isip ni Eva, sunod na nagharap ng tukso si Satanas:

" ... magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos; malalaman ninyo ang mabuti at masama." (Genesis 3:5).

Sa Genesis 3:6 ay makikita kung gaano ka-epektibo ang mga pamamaraan ni Satanas; "Napakaganda sa paningin ng babae ang punongkahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, at kumain din ito." Makikita sa mga katagang 'sa palagay niya' na nagtagumpay si Satanas sa pagudyok kay Eva na akalaing sa kanya (kay Eva) nagmula ang isipin na iyon; at ang tagumpay ng stratehiya ni Satanas ay makikita sa mga katagang 'nabuo sa isipan niya' (ni Eva). Samakatuwid, sa pamamagitan pa lamang ng pag-kontrol sa isipan ay magagawa na ng Kalaban na udyukan ang tao sa mga gawaing labag sa kalooban ng Diyos. Nakita ni Pablo ang stratehiyang ito laban sa isipan ng tao, kaya sinabi niya na "nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Cristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas." (2 Corinto 11:3).

Page 31

Ang Panginoong JesuCristo bilang ating Helmet

   Ang kaligtasan ay maaari nating makita bilang isang Persona: "Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan," (Awit 27:1); "Kay JesuCristo lamang matatagpuan ang kaligtasan," (Gawa 4:12a); nang kinalong ni Simeon ang sanggol na Jesus, kanyang sinabi, "Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas..." (Lucas 2:30); "Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." (Mateo 1:21). Sa wikang Hebreo, ang salitang nagpapahiwatig ng 'salvation' o 'kaligtasan' ay Yeshuah, at ito rin ang paraan ng pagbigkas ng pangalang Jesus sa wikang Hebreo. Samakatuwid, sa tuwing ang isang Hebreo ay babasahin ang salitang 'kaligtasan' sa wikang Hebreo, binibigkas niya ang pangalang Jesus; ang Panginoong Jesus ang "kaligtasan".

Ang pag-iingat sa atin ng 'Helmet ng Kaligtasan'

   Ang pinakamainam na paraan upang ingatan ang isipan laban sa kontrol ng Kalaban ay ang punan ito ng Salita ng Diyos. Madalas nating sabihin na ang Panginoong Jesus ang Buhay na Salita ng Diyos; sa tuwing kinakabisa ng isang Cristiano ang Salita ng Diyos, inilalagay niya sa kanyang kalooban at isipan ang kaisipan ni Jesus (the mind of Christ). Ang Salitang iyon ay nagiging Helmet ng Kaligtasan sa isip at puso. Bago pa man isilang sa mundong ito ang Panginoong Jesus, alam na ni Haring David ang katotohanang ito: "Ang banal mong kautusa'y sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa 'yo kailanman." (Awit 119:11). Ito ang dahilan kung bakit nararapat na aralin at isa-puso ang Banal na Salita ng Diyos: upang ilayo sa isipan ang mga ideya ni Satanas, at upang ilagay sa kalooban ang isipan ng Panginoong Jesus.

Page 32

Ang pagsusuot ng 'Helmet ng Kaligtasan'

   Ang 'Helmet ng Kaligtasan' ay nagiging matatag sa pang­araw-araw na disiplina ng pag-aaral ng Biblia, at isinusuot sa pamamagitan ng taimtim na panalanging tulad nito:

   "Mahal kong Ama sa langit, tinatanggap ko nang may pananampalataya ang 'helmet ng kaligtasan'. Ang aking kaligtasan ay sa Persona ng lyong Anak, ang Panginoong JesuCristo. Itinatakwil ko ang kaisipan ni Satanas at ang tinatanggap ko lamang ay ang kaisipan ni Jesus. Linisin mo ang aking isipan, at punan mo ito ng Iyong Banal na Salita. Ipagkaloob mo sa akin ang karunungang makilala ang kaisipang nagmumula sa sanlibutan at sa kaharian ni Satanas. Pinupuri kita Ama, at idinadalangin ko na buksan mo ang aking puso at kalooban upang ingatan ko dito ang lyong Salita. Patawarin mo ako sa aking kapabayaan sa mga espiritwal na disiplina, at ipagkaloob mo nawa sa akin ang tiyaga at pansariling disiplina upang higit kong maisapuso ang Iyong Salita. Ako ay dumudulog sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen."

Page 33

~

Ang 'Tabak na Kaloob ng Espiritu' (The Sword of the Spirit)11

"... at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu, samakatuwid, ang Salita ng Diyos." (Efeso 6: 17b)

   Sa listahan ng baluti na ibinigay ni Pablo, mapapansin na huling isinulat ang 'tabak na kaloob ng Espiritu', at ito lamang ang ipinakitang sandata para sa opensa. Bakit huli itong binanggit ni Pablo sa listahan ng baluti? Sapagkat hindi tayo handang gamitin ito kung wala pa ang ibang piraso ng baluti. Ang salitang Griyego na ginamit ni Pablo para sa mga katagang "Salita ng Diyos" ay "rhema" at hindi "logos" (na siyang tumutukoy sa Salita ng Diyos sa katauhan ng Panginoong Jesus), nangangahulugang ang tinutukoy ni Pablo ay ang Salita ng Diyos na inuusal.

   Ang "tabak" ay ang Salita ng Diyos12 na makapangyarihan: "Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila'y talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao." (Hebreo 4: 12). Ngunit upang magamit bilang mabisang sandata ang Salita ng Diyos, kailangan munang malaman, maisa-isip, at maisa-puso ito. Ang disiplina ng pagsasaulo ng mga talata sa Biblia ay isang aspeto na kung saan nagiging pabaya ang maraming Cristiano. Ang isang

______________

11. Mark Bubeck, Overcoming The Adversary, (Chicago: Moody Press, 1984), at Neil Anderson, The Bondage Breaker, (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1990)

12. Si Jesus ang 'Buhay na Salita', at ang Biblia ang 'Salita ng Diyos na nakasulat'.

Page 34

bagay na wala sa atin ay hindi natin magagamit; samakatuwid, kung pawawalang-kabuluhan ang pag-aaral ng Biblia, ang nilalaman nito ay wala sa atin at hindi natin ito magagamit laban kay Satanas.

   Mahalaga na pansinin ang katotohanan na ang "tabak' ay "kaloob ng Espiritu"; nangangahulugan na ang Banal na Espiritu ang siyang nagbibigay buhay sa Salita ng Diyos upang magamit natin ito bilang sandata. Hindi magagamit ng isang Cristiano ang Salita ng Diyos nang ganito kung hindi siya pinangungunahan ng Banal na Espiritu — kailangang nahahayag sa kanya ang Bunga ng Espiritu (Galacia 5:22). Ang Banal na Espiritu ang nagpapaalala sa atin ng mga pangako ng Diyos na nilalaman ng Biblia, at sa ganitong paraan ay nagiging 'buhay' ang Biblia para sa isang Cristiano.

   Nabanggit sa umpisa na ang salitang Griyego na ginamit ni Pablo upang tukuyin ang "Salita ng Diyos" ay "rhema", na nagpapahiwatig ng salitang inuusal. Bakit mahalagang sabihin nang hayagan ang Salita ng Diyos, bukod sa isipin at paniwalaan ito? Sapagkat si Satanas ay isa lamang nilalang na walang kakayahang malaman ang nilalaman ng ating isipan, maliban sa ating ipinapakita sa kilos at salita; mahusay lamang siya sa sikolohiya at sa pagbabasa ng kilos ng tao. Samakatuwid, kung ating lalabanan si Satanas at ang kanyang kaharian, kailangang gawin natin ito nang hayagan sa pamamagitan ng pagsasalita o pag-usal ng Salita ng Diyos. Sa sulat ni Santiago, makikita ang isang pormula ng pakikipaglaban, na sa larangan ng boksing ay tinatawag na 'isang mabisang kombinasyon': "Kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at lalayuan niya kayo." (Santiago 4:7). Ang unang hakbang ay ang pagsuko sa kalooban ng Diyos, at kapag ang isang Cristiano ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Ama sa langit ay saka pa lamang siya

Page 35

nagiging marapat na lumaban sa diyablo. Ang hayagang paglaban sa Kalaban ay ginagawa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Halimbawa: "Sa pangalan ng Panginoong Jesus inuutusan ko ang masamang espiritung naririto na umalis." Tandaan na ang kapangyarihan ay wala sa atin, wala sa mga salita mismo",13 kundi nasa Panginoong Jesus. Siya ang tunay na sandata ng isang Cristiano, at nasa kanya lamang ang tunay na tagumpay sa digmaan. Ang kinatatakutan ni Satanas at ng mga demonyo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus; samakatuwid, hindi kailangang sumigaw, magpatong ng Biblia o rosaryo sa ulo ng isang inaalihan, o 'mag-drama' na tila nasa isang pelikula. Ang kailangan lamang ay makita ng isang Cristiano ang kanyang posisyon bilang anak ng Diyos, at panghawakan ito nang may pananampalataya. Tandaan na ang labanan ay hindi palakasan, kundi labanan para sa katotohanan; habang pinanghahawakan ang katotohanan ng pagiging anak ng Diyos, matagumpay na makikipaglaban ang isang Cristiano. At upang lubusang magamit ang "tabak na kaloob ng Espiritu", higit na kailangan ang panalangin:

   "Sa pangalan ng Panginoong JesuCristo, tinataglay ko ang tabak na kaloob ng Espiritu, ang Salita ng Diyos. Buong kababaan kong hinihiling ang patnubay at gabay ng Espiritu Santo upang lubusan kong maintindihan ang Salita ng Diyos. Bigyan nawa ako ng disiplina upang aralin at isa-isip ang katotohanang nilalaman ng Biblia, at pagkalooban nawa ako ng karunungang gamitin ito laban sa kaharian ni Satanas. Amen."

_______________

13. Sa mga paganong ritwal, naniniwala sila na ang kapangyarihan ay nasa inuusal na 'orasyon' o 'dasal'. Subalit para sa Cristiano, ang kapangyarihan ay wala sa mga kataga mismo kundi nasa pinagtutuunan ng ating mga panalangin: ang Diyos Amang nasa langit.

Page 36

III. Ang Pagkakakilanlan at Katayuan ng Cristiano ayon sa Biblia 14

Sino Ako?

Exodo

Hindi ako ang dakilang "Ako Nga" (3:14; Juan 8:24,28,58), ngunit sa kagandahang-loob ng Diyos, ako ay naging apostol (1 Corinto 15: 10)

Mateo

Ako ay asin sa sanlibutan (5:13).

Ako ay ilaw sanlibutan (5:14).

Juan

Ako ay anak ng Diyos (1:12).

Ako ay bahagi ng tunay na puno ng ubas, dinadaluyan ng buhay na nagmumula kay Cristo. (15: 1,5).

Ako ay kaibigan ni Cristo (15:15).

Pinili ako at hinirang ni Cristo upang humayo at mamunga (15:16).

Roma

Ako ay alipin na ng katuwiran (6:18).

Ako ay alipin na ng Diyos (6:22).

Ako ay anak ng Diyos; ang Diyos ang aking Ama (8:14,15; Galacia 3:26; 4:6).

Ako ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo (8:17).

_______________________________

14. The Christian's Scriptural Identity and Position hango sa mga aklat ni Dr. Neil Anderson, Victory Over the Darkness, (USA: GLINT, 1990), at The Bondage Breaker, (USA: Harvest House Publishers, 1990).

Page 37

1 Corinto

Ako ay templo — isang tahanan — ng Diyos. Ang Kanyang Espiritu at buhay ay naninirahan sa akin (3:16; 6:19).

Ako ay kaisa ng Panginoon, at kaisa Niya sa Espiritu (6:17).

Ako ay bahagi ng katawan ni Cristo (12:27; Efeso 5:30).

2 Corinto

Ako ay isang bagong nilalang (5: 17).

Ako ay ibinilang ng Diyos na kaibigan, at hinirang Niya upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao (5:18,19).

Galacia

Ako ay anak ng Diyos at kaisa ni Cristo (3:26,28).

Ako ay tagapagmana ng Diyos sapagkat ako ay anak Niya (4:6,7).

Efeso

Ako ay banal at kabilang sa mga hinirang (1:1; 1 Corinto 1:2; Filipos 1:1; Colosas 1:2; NIV).

Ako ay nilikha ng Diyos — Kanyang nilalang — sa pamamagitan ni Cristo, upang iukol ang aking buhay sa paggawa ng mabuti (2:10).

Ako ay kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan (2:19).

Ako ay bilanggo ni Cristo (3:1; 4:1).

Ako ay matuwid at banal (4:24).

Filipos

Ako ay mamamayan ng langit, naka-upong kasama ni Cristo sa kalangitan (3:20; Efeso 2:6).

Page 38

Colosas

Ang tunay na buhay ko ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo (3:3).

Si Cristo ang tunay na buhay ko, at pag Siya'y nahayag, mahahayag din akong kasama Niya at makakahati sa Kanyang karangalan (3:4).

Ako ay hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya (3:12; I Tesalonica 1:4).

1 Tesalonica

Ako ay anak ng kaliwanagan, at hindi ng kadiliman (5:5).

Hebreo

Ako ay kasama sa mga tinawag ng Diyos (3:1).

Ako ay kasama ni Cristo; nakikibahagi ako sa Kanyang buhay (3:14).

1 Pedro

Ako ay batong-buhay, sangkap ng isang templong espiritwal (2:5).

Ako ay bahagi ng isang lahing hinirang, mga saserdote ng Hari, ng bansang nakatalaga sa Diyos, upang maging Kanya (2:9,10).

Ako ay isang dayuhang nakikipamayan lamang sa daigdig na ito (2:11).

Ako ay kaaway ng diyablo (5:8).

1 Juan

Ako ay anak ng Diyos, at ako ay matutulad kay Cristo sa Kanyang pagbabalik (3:1,2).

Ako ay anak ng Diyos, at hindi ako maaaring anhin ng diyablo sapagkat iniingatan ako ni Jesucristo (5:18).

Page 39

Dahil ako ay kaisa ni Cristo, sa kagandahang-loob ng Diyos ako ay ...

Roma

Ako ay napawalang-sala — binigyan ng kapanatagan sa harapan ng Diyos (5:1).

Ako ay namatay na kasama ni Cristo, at ako ay patay na sa kasalanan (6:1-6).

Ako ay hindi na hahatulang maparusahan dahil sa aking pakikipag-isa kay Cristo (8:1).

1 Corinto

Ang aking pakikipag-isa kay Cristo ay mula sa Diyos Ama (1:30).

Aking tinanggap ang Espiritu ng Diyos upang maunawaan ang mga kaloob Niya sa akin (2:12).

Taglay ko ang pag-iisip ni Cristo (2:16).

Ako ay binili sa malaking halaga; ang aking katawan ay hindi talagang akin; ako ay sa Diyos (6:19-20).

2 Corinto

Ang Diyos ang nagpatibay at humirang sa akin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo, at Kanyang ibinigay ang Banal na Espiritu (1:21; Efeso 1:13,14).

Ako ay nabubuhay ngayon hindi para sa aking sarili kundi para kay Cristo (5:14,15).

Ako ay pinapaging-banal sa pamamagitan ni Jesus (5:21).

Galacia

Namatay na akong kasama ni Cristo sa krus, at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin (2:20).

Page 40

Efeso

Pinagkalooban Niya ako ng lahat ng pagpapalang espiritwal (1:3).

Hinirang Niya ako bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan Niya (1:4).

Ako ay Kanyang itinalaga upang maging anak Niya sa pamamagitan ni Jesus (1:5).

Ako ay tinubos at pinatawad (1:6-8).

Ako ay binuhay kay Cristo (2:5).

Ako ay nakaupong kasama ni Cristo sa kalangitan (2:6).

Ako ay makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu (2:18).

Dahil sa aking pakikipag-isa at pananalig kay Jesus, makalalapit ako sa Diyos nang panatag ang loob (3:12).

Colosas

Iniligtas ako ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ni Cristo (1:13).

Ako ay pinalaya at pinatawad sa aking mga kasalanan (1:14).

Si Cristo ay sumasaakin (1:27).

Ako ay nananatiling matatag kay Cristo, at nakasalig sa Kanya ang aking buhay (2:7).

Ako ay naging ganap sa pamamagitan ni Cristo (2:10).

Ako ay namatay at muling nabuhay na kasama ni Cristo (2:12,13).

Namatay at nabuhay akong kasama ni Cristo. Ang buhay ko ay natatago sa Diyos na kasama ni Cristo. Siya ang buhay ko (3:1-4).

Page 41

2 Timoteo

Ako ay binigyan ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili (l :7).

Ako ay iniligtas at inilaan sa pamamagitan ni Cristo (1:9; Tito 3:5).

Hebreo

Ako ay pinapaging-banal ni Jesus, at hindi Niya ikinakahiyang tawagin akong kapatid (2:11).

Ako ay nakalalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ang habag at kalinga sa panahon ng pangangailangan (4:16).

2 Pedro

Ang Panginoong Diyos ay nangako sa akin ng mga bagay na mahalaga upang makihati sa Kanyang kalikasan bilang Diyos (1:4).

Ang Pagsusuot ng Baluti

Mahal na Ama sa langit,

Ako ay nagpapasalamat sa baluti na iyong kaloob upang ako ay magtagumpay sa Masama.

Tinatanggap ko ang iyong Katotohanan, at idinadalangin ko na ako'y ingatan mo sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng Kalaban.

Ibinibihis ko ang iyong Pagkamatuwid, at aking idinudulog na ingatan mo ang aking puso sa pang-uusig.

Ipagkaloob mo ang Kapayapaan na sa iyo lamang nagmumula, upang ako'y magkaroon ng kapanatagan sa puso at isipan.

Ako ay nananalig na ikaw lamang ang makapag-iingat sa akin, at hindi ko tinatanggap ang anumang pag-aalinlangan at takot.

Tinatanggap ko ang iyong Pagliligtas sa akin, at idinadalangin ko na patatagin mo ang aking isipan sa pamamagitan ng iyong Salita.

Ipadala mo ang iyong Banal na Espiritu upang turuan akong lumaban, at upang pangunahan ako nang ayon sa iyong kalooban. Ipagkaloob mo ang karunungan upang maintindihan ko ang nais mo para sa akin, at bigyan mo ako ng lakas upang sundin ang nais mo.

Sa Makapangyarihang Pangalan ng Panginoong Jesus, hindi ko ipinapahintulot na ako ay gambalain o saktan ng masasamang espiritu na sumasalungat sa gawain ng Diyos, at inuutusan ko ang lahat ng ito na lumayas at pumunta sa paanan ng Panginoong Jesus.

Ako ay lumalapit sa iyo Ama sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon.

Amen.

Page 43

References

Anderson, Neil. The Bondage Breaker. Oregon, USA: Harvest

House Publishers, 1990.

___________ Steve Russo, (co-author). The Seduction of Our Children. Oregon, USA: Harvest House Publishers, 1991.

___________ Victory Over the Darkness. Rosemead, USA: GLINT, 1990.

Bonner, Mickey. Spiritual Warfare Prayer. Houston, Texas: Mickey Bonner Evangelistic Association, 1996.

Bubeck, Mark. Overcoming The Adversary. Chicago: Moody Press, 1984.

Harper, Michael. Spiritual Warfare. Ann Arbor, Michigan: Servant Books, 1970.

Kraft, Charles. Deep Wounds, Deep Healing. Ann Arbor, Michigan: Servant Publications, 1993.

___________ Defeating Dark Angels. England: Sovereign World Ltd., 1993.

Morey, Robert. Satan's Devices. Oregon, USA: Harvest House Publishers, 1993.

Page 44

Nadine, Mother. God's Armor. Omaha. NE: The Intercessors of The Lamb, 1998.

Scanlan, Michael and Randall Cirner. Deliverance from Evil Spirits. Ann Arbor, Michigan: Servant Books, 1980.

Unger, Merril. Demons in the World Today. Illinois: Tyndale House Publishers, 1971.

Wagner, Peter. Prayer Shield. USA: Regal Books, 1992.

Walker, Graham Jr. ed. Philippine Journal of Religious Studies vol. 2. Baguio City: Philippine Baptist Theological Seminary, 1996.

About the Author

Perseville U. Mendoza is the current president of the Lingkod ng Panginoon Community Foundation Inc., an outreach ministry dedicated to fulfilling the purposes of the Catholic Church. He has a Bachelor's degree as well as a Master's degree in Philosophy from the University of the Philippines in Diliman.

*     *     *     *     *     *     *

All rights reserved. Used by permission of the author. No portion of this online edition of the book may be reproduced in any form or by any means, except for brief quotations for the purpose of review, comment, or scholarship, without written permission from the author.

Ang Cristianong Mandirigma is hosted online by ccel.us

christian books online books